Jumlah Alumni

0
DKB- TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
0
DKD-DIAGNOSTIK
0
DKG- RADIOLOGI & PENGIMEJAN
0
DKL- MAKMAL
0
DKM- RANGKAIAN KOMPUTER & SISTEM PENTADBIRAN
0
DKT- TERAPUETIK
0
JUMLAH KESELURUHAN